Política de Privadesa

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (GDPR), i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l'informem que les dades personals proporcionades mitjançant el formulari de sol·licitud de descàrregues de la nostra pàgina web selfautoadhesivos.com (en endavant el "LLOC WEB"), seran tractades en els següents termes:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Dades del responsable del tractament
Identitat: SELF, S.L. · CIF: B08953499
Adreça postal: Carrer Berguedà, 3 · 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (BARCELONA)
Telèfon: 93 721 52 53
Correu electrònic: self@selfautoadhesivos.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SELF, S.L. tractem la informació que ens faciliten els interessats per poder atendre la seva petició enviant-los per correu electrònic els documents sol·licitats a través del formulari de sol·licitud de descàrrega del nostre LLOC WEB.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es resolgui la sol·licitud de la persona interessada.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment explícit i lliure expressat amb l'acceptació de la nostra Política de Privacitat, i pot ser revocat en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SELF, S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen, o no.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, entre d'altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se oposar-se a el tractament de les seves dades. SELF, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut de el dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i transmetre'ls a un altre responsable.

Com pot exercir els drets?

Mitjançant escrit, adjuntant còpia de document oficial identificatiu, dirigit a SELF, S.L. · Carrer Berguedà, 3 · 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (BARCELONA).

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets s'han vulnerat, té dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).